Slarque – Afrika 2012

9. Nakládka kol do autobusu